Need a legal advice?

Use our
contact form
Ask a question

Quick contact?

Call:
667 457 369

News

Strona Kancelarii na Facebooku

Szanowni Państwo,

 

celem ułatwienia z Państwem kontaktu dołączyliśmy do społeczności na Facebooku. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą nową stroną: https://www.facebook.com/Kancelaria-Radcowska-Radcy-Prawnego-Jerzego-Gierdal-262535071287359/

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Zmiana adresu e-mail Kancelarii

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Kancelaria Radcowska Radcy Prawnego Jerzego Gierdal zmieniła adres kontaktowy. Aktualny adres e-mail to: kancelaria@kancelariajg.pl 

Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Jerzego Gierdal

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 tzw. RODO poniżej przedstawiamy informacje, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radcowską Radcy Prawnego Jerzego Gierdal.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jerzy Gierdal (ul. Sabały 25, 02-174 Warszawa, tel. 667 457 369, e-mail: kancelaria@kancelariajg.pl, www.kancelariajg.pl
2. Szczegółowy zakres obowiązków radcy prawnego definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145).
3. Pozyskane od Państwa dane będziemy wykorzystywać przede wszystkim w celu wykonania umowy łączącej nas z Państwem i świadczenia na jej podstawie pomocy prawnej, w tym występowania przed urzędami i sądami, udzielania porad prawnych, opracowywania opinii prawnych i innych czynności wchodzących w zakres zleconej usługi prawnej. Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) (dalej – RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto Państwa dane będziemy przetwarzać w celach archiwizacyjnych, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku przekazania szczególnych kategorii danych osobowych zdefiniowanych w art. 9 ust. 1 RODO, w szczególności dokumentacji medycznej, dane te mogą być przetwarzane do udzielania pomocy prawnej oraz dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, co znajdzie swoją podstawę w art. 9 ust. 1 pkt f) oraz g) RODO.
4. Jednocześnie informuję, iż Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, numer PESEL, dane kontaktowe, informacje przekazane radcy prawnemu konieczne do świadczenia pomocy prawnej (różne rodzaje informacji w zależności od charakteru udzielanej pomocy prawnej, w tym obejmujące szczególne kategorie danych osobowych); rola w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, stanowisko, zawód.
5. Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z Kancelarią w zakresie księgowości lub przekazywane innym radcom prawnym, adwokatom lub aplikantom, działających na zlecenie Kancelarii, o ile udzielone pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do udzielania substytucji.
6. Kancelaria będzie przechowywać Państwa dane osobowe do czasu zakończenia czynności związanych ze sprawą, w związku z którą otrzymał te dane oraz do czasu przedawnienia roszczeń przeciwko Kancelarii z tytułu umowy.
7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania. W przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, chyba że zachodzą przesłanki wyłączające to prawo wskazane w art. 17 ust. 3 RODO. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której dalsze przetwarzanie danych wynika z prawnego obowiązku, któremu podlega Kancelaria, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach ustalenia, dochodzenia czy obrony roszczeń, a więc danych związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Mają Państwo również prawo domagać się ograniczenia przetwarzania Państwa danych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO. W przypadkach wskazanych w art. 21 RODO mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Państwa danych, które może zostać ograniczone w związku z kolizją z prawem do ich przetwarzania wynikającym z wykonywania zawodu radcy prawnego oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych, a bez ich podania nie jest możliwe świadczenie na rzecz Państwa pomocy prawnej.
9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Kancelarii, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

(Polski) Zmieniliśmy adres!